Tilsynsplan

Tilsynet finder sted i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.” jf. kap 3 om tilsyn.

Det interne tilsyn

 • Der fastlægges i august og september klasseforældremøder, hvor redegørelse for årsplan og klassens sociale situation drøftes sammen med forældrene.
 • Der fastlægges som led i skolens evalueringsplan to skole-hjem-samtaler i et skoleår, hvor den enkelte elevs standpunkt og trivsel evalueres. Forældre og elever deltager aktivt på baggrund af et udsendt evalueringsskema.
 • Der fastlægges i et skoleår minimum fem forældredage fordelt over ugens fem dage, hvor forældrene kan overvære undervisningen.
 • Skolens forældreråd afholder tre gange om året møde, hvor forældrerepræsentanterne drøfter skolens liv og fremsætter ønsker til samarbejdsmødets dagsorden.
 • Samarbejdsmødet, som består af forældreråd, ledelsesrepræsentanter, lærerrådsrepræsentant og bestyrelsesrepræsentanter, afholder tre gange om året møde, hvor skolens forhold er til drøftelse.
 • Forældrene følger skolens dagligdag gennem de publikationer som udsendes til hjemmene. Således “Opvækst”, som udsendes minimum fire gange om året. Ligeledes følger forældrene den daglige undervisning i skolen gennem løbende info på forældreintra fra klassens lærere.

Det eksterne tilsyn

Følgende materialer tilgår den tilsynsførende:

 • Kopi af prøvekarakterer for 9.kl. fremsendes en gang årligt i juni måned.
 • Formidling af relevante testresultater i forbindelse med tilsynsførendes besøg.
 • Referater fra diverse mødefora fremsendes efter behov eller aftale.
 • Normaltimeplanen for undervisningen foreligger på hjemmesiden.
 • Skolens læseplaner, i det omfang de afviger fra “Fælles Mål,” forligger på hjemmesiden.
 • Skolebladet Opvækst fremsendes i takt med at det udkommer.

Besøg på skolen

Der planlægges minimum et årligt besøg/tilsyn på skolen med henblik på dels, at følge undervisningen og dels for at få en dialog med ledelse, lærere, elever eller eksterne samarbejdspartnere.

Tilsynserklæring

Den/de tilsynsførende udarbejder en gang om året en tilsynserklæring i henhold til “Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.” – herunder om bl.a. elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik og engelsk samt om, hvorvidt skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynserklæringen lægges ud på hjemmesiden
Den/de tilsynsførende deltager i relevant omfang i forældrekredsmøderne – dog tilsigtes som minimum, at tilsynsførende er til stede ved de møder, hvor valg af tilsynsførende finder sted.

Den tilsynsførendes navn og mailadresse fremgår af skolens hjemmeside.
Tilsynsplanen skal ligeledes være skolens forældre bekendt, hvorfor den også fremgår af skolens hjemmeside.
Skolens tilsynsførende:

Viceforstander på Tølløse Privat- og Efterskole
Carsten Overbeck
co@tpoe.dk

Valgt d. 17.06 2019 for perioden august 2019 til august 2021, valgt for perioden august 2021 til august 2023 og valgt i april 2023 for perioden august 2023 til august 2025

Tilsynserklæring for Esajasskolen

Skolekode: 16 70 13

Tilsynet er i skoleåret 2022 udført af Viceforstander Carsten Overbeck, Tølløse Privat- og Efterskole.

Tilsynserklæring 2022-23

På skolens hjemmeside ligger der en plan for, hvordan evalueringen af hele skolens virksomhed følges op.

Der er oprettet flere fagudvalg, som holder tre møder om året, og som har styrket de faglige drøftelser blandt lærerne og givet mulighed for at tale om faglighed på tværs.