Evaluering på Esajasskolen

 

Esajasskolens evalueringsformer tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag. Skolens pædagogiske profil tager udgangspunkt i skolens kristne livs- og menneskesyn på evangelisk luthersk grundlag. 

Vi lægger vægt på relationskompetencer samt anerkendelse af den enkelte elevs faglige, sociale og personlige muligheder for udvikling. Vi tror, at dette bedst sker under tilskyndelse og opmuntring i et varieret undervisningsmiljø, hvor forskellige arbejdsformer, differentieret undervisning og dannelse er de bærende elementer i hverdagen. 

Målet er således, at evalueringsplanen må være med til at bevare skolen på sit værdigrundlag, samt fastholde et højt fagligt undervisningsniveau, hvor lærernes faglige kompetencer afstedkommer en differentieret og målstyret undervisning med udgangspunkt i elevernes formåen. Vores mål er ikke i sig selv et højt karaktergennemsnit, men derimod, at det enkelte barn bliver set i hverdagen, flytter sig og udvikler sig maksimalt fagligt, socialt og personligt. Dette skal ske i en for eleverne tryg skolehverdag, hvor trivsel, selvværd, respekt for forskellighed, ansvarlighed og personlig stillingtagen er bærende elementer.

På Esajasskolen er evaluering en hel naturlig del af undervisningen – startende fra de yngste klasser og indtil eleverne aflægger Folkeskolens Afgangsprøver .Det betyder, at skolens evalueringskultur tænkes med ind i hverdagen til gavn for det enkelte barn og til fremme af skolens kvalitet på alle niveauer.

 

Der foretages en arbejdspladsvurdering (APV) hvert 3.år. Hovedområderne er det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

Ligeledes gennemføres en undervisningsmiljøvurdering (UMV) med handleplan og opfølgning hvert 2. år. Hovedområderne er det æstetiske, det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø. Til denne undersøgelse inddrages skolens elevråd, således at vi sikrer, at vi understøtter elevernes ret til medbestemmelse og engagement i Esajasskolens undervisningsmiljø på flere områder. Nuværende undersøgelse er gældende i perioden 2023-2025. 

 

Læs mere om skolens evalueringsformer samt evaluering af den samlede undervisning for skoleåret 2023-2024 her: Evaluering af skoleåret 2023-24

 

Gældende lovgivning

Evalueringen finder sted i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.” jf. kap 1, § 1 b om undervisning.

  • 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

 

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

 

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.