I Danmark har vi en solid friskoletradition, som bl.a. betyder, at staten betaler det meste af skolens drift. Men friheden indebærer, at en del af udgiften må dækkes af forældrenes egenbetaling.

I løbet af skoletiden skal man regne med følgende udgifter til skolegangen:

Indskrivningsgebyr

Ved indmeldelsen betales et indskrivningsgebyr på 500 kr. Disse penge går ubeskåret til støtte for familier, der har svært ved at betale skolepenge.

Skolepenge

Skolepenge i 2021/22 pr. måned i 11 måneder:

0.-3. kl.:

1375 kr. for 1. barn
1045 kr. for 2. barn
720 kr. for 3. og efterfølgende børn.

4.-9. kl:
1595 kr. for 1. barn
1245 kr. for 2. barn
920 kr. for 3. og efterfølgende børn.

Begge forældremyndighedsindehavere hæfter for betalingen af skolepenge.

Betalingsservice

Vi henstiller meget til at alle forældre betaler skolepengene via Betalingsservice. Derved sparer man indbetalingsgebyret på 100,00 kr. og er sikker på at pengene automatisk bliver trukket på den sidste betalingsdag hver måned. Hvis manglende betaling medfører en rykker pålægges et gebyr på kr. 100,- pr. gang

I skolepengene er indregnet betaling for skolerejser i 5.,8. og 9.kl. samt hytteture i 3. og 7.

Søskenderabatten beregnes på den lave takst. Søskende defineres som: børn, der bor på samme folkeregisteradresse.

Undervisningsministeriet afsætter hvert år en pulje til økonomisk støtte for familier på fri- og privatskoler. Tilskuddet er beregnet ud fra familien økonomi. Man kan søge hvert år i august måned ang. tilskud vedr. det efterfølgende kalenderår.

Indmeldelsesgebyret hensættes på en fond til hjælp til betaling af skolepenge. Hvis en familie bliver trængt økonomisk, kan man kontakte skolelederen ang. en samtale omkring støttebehov.

Udmeldelse

Udmeldelse af skole og SFO skal ske skriftligt og med en måneds varsel til udgangen af en måned. Dog bliver elever i 9. kl automatisk udmeldt. Det samme gælder for SFO ved udgangen af 3. kl.

SFO

I 0.-3. klasse har man mulighed for at benytte skolens SFO.

Fra 1/5 desuden førskole-SFO for elever der er optaget i 0. kl. i det kommende skoleår (Spirerne)

Betaling 2020/21

Betaling pr. måned i 11 måneder: pr. 1/8-20

Fuldtid (over 12 timer)1285 kr
Deltid (1-12 timer)885 kr

I opgørelsen af timer medregnes alle timer i SFO fra 7-9.45 og 12.10-17.00
Når to søskende begge er tilmeldt på fuldtid, betales 1 fuldtidstakst + 1 deltidstakst.

Har man en deltidsplads betales i ferieuger 25 kr/time udover 12 timer.
Skift mellem fuldtid og deltid sker ved at meddele det til skolen inden d. 1. i den foregående måned, hvor det skal gælde fra.

Prisen for førskole-SFO/Spirer er den samme som for en fuldtidsplads.
Der er ikke søskenderabat, når det ene barn går i førskole-SFO.

Klassekasse

Til klassekassen betales max. 250 kr. pr. barn pr. år.

Computer og lommeregner

Fra 4. kl. forventer vi, at eleverne medbringer en bærbar computer/chromebook.

Udflugter & klassefest

I alle klasser er der udflugt og klassefest, som dækkes af klassekassen og direkte forældrebetaling. Beløbene er i udgangspunktet det samlede max. beløb for direkte forældrebetaling udover klassekassens bidrag

0.-3. kl125 kr
5.-6. kl150 kr
7.-9. kl200 kr