Vedtægter for den selvejende institution Esajasskolen – Hvidovre Kristne Friskole

Hjemsted, grundlag og formål

§ 1 Hjemsted
Esajasskolen – Hvidovre Kristne Friskole er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Hvidovre Kommune, Region København.
Skolen er oprettet den 1.8.1980 af en kreds af kristne forældre.

§ 2 Grundlag
Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning:

 1. at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste og absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.
 2. at den evangelisk-lutherske bekendelse er udtryk for en ret forståelse af, hvad Gud har åbenbaret til frelse for os i Bibelen.

§ 3 Formål
Stk.1. Institutionens formål er at drive friskole efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk.2. Skolen skal i samarbejde med forældrene ved hjælp af velkvalificeret og faglig dygtig undervisning give børnene almennyttige kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 3. Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagliglivet præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdighed. Der lægges desuden vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav. Skolen skal endvidere fremme elevernes evne til at vurdere og tage stilling til de spørgsmål, de møder i livet, og opøve deres ansvarsbevidsthed over for den enkelte, samfundet og den af Gud skabte verden.

Stk. 4. Gennem kristendomsundervisningen skal skolen give eleverne et fyldigt kendskab til den bibelske åbenbaring. Bibelens budskab og troværdighed må på ingen måde drages i tvivl. Guds ord skal, i erkendelse af, at undervisning og forkyndelse ikke kan adskilles, have lov til at virke ved sin egen kraft, således at eleverne utvunget får mulighed for personligt at tilegne sig dette til tro. Undervisningen skal være i overensstemmelse med Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse, således som denne er udtrykt i de nugældende bekendelsesskrifter.

Stk. 5. På grundlag af Bibelens syn på mennesket som Guds skabning skal skolen, med hele sit virke, være med til at opdrage og præge eleverne i retning af en sand kristen livsførelse.

Forældrekreds og skolekreds

§ 4 Forældrekreds
Stk. 1. Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældre til børn på skolen skal være indforstået med, at skolen drives på dens vedtægtsmæssige grundlag og formål, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3. Forældrenes rettigheder i medfør af “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.

Stk. 2. Skolen ønsker et tæt samarbejde med forældrene. Skolebestyrelsen, skolelederen, vicelederen, lærerne og forældrekredsen skal ved regelmæssige møder drøfte skolens anliggender. Skolen tager initiativ til afholdelse af forældremøder, dels for de enkelte klassers forældre og dels for alle skolens forældre.

Stk. 3. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. “Lov om friskoler og private grundskoler mv.”
Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet.

Stk. 4. Forældrekredsen vælger for højst 4 år ad gangen en eller flere personer uden for forældre-kredsen som tilsynsførende til at føre tilsyn med elevernes standpunkt mv. i henhold til “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

Stk. 5. Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om de forhold, der er nævnt i stk. 4, og om undervisningen i fagene står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
I øvrigt skal den tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der er fastsat i “Lov om fri-skoler og private grundskoler”.

Stk. 6 Ordinært møde i forældrekredsen afholdes på skolen hvert år inden udgangen af juni. Møde-datoen meddeles forældrene senest fire uger før denne. Bestyrelsen indkalder skriftligt forældre-kredsen med mindst 14 dages varsel.

Stk. 7. På det ordinære forældrekredsmøde vælges af og blandt forældrene to medlemmer til skolebestyrelsen.

Stk. 8. Sammen med indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde sendes dagsorden, der mindst skal indeholde:

 • valg af dirigent og referent
 • valg af bestyrelsesmedlemmer
 • valg af suppleant
 • valg af tilsynsførende
 • eventuelt

Valghandlingerne foregår efter de retningslinier, der er gældende for valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9. Beslutninger på forældrekredsmødet træffes ved almindelig stemmeflertal. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Dog kan der gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med ved valg af de to forældrerepræsentanter og ved valg af den/de tilsynsførende.

Stk. 10. Der tages referat af forældrekredsmødet. Dette underskrives efterfølgende af dirigenten og betragtes herefter som godkendt. Dirigenten afleverer senest 14 dage efter mødet et referat til skole-lederen, som derefter foranlediger, at beslutningerne offentliggøres i forældrekredsen.

§ 5 Skolekreds
Stk. 1. Skolekredsen er åben for forældre og andre, som føler sig knyttet til skolen. Medlemskab af skolekredsen forudsætter, at man personligt er i overensstemmelse med skolens grundlag og formål, således som det er beskrevet i §§ 2 og 3.
Skolebestyrelsen godkender optagelse af medlemmer i skolekredsen.

Stk. 2. Medlemskab af skolekredsen kan ophæves af bestyrelsen, hvis medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsen kan ligeledes ophæve medlemskabet, hvis medlemmet ikke opfylder de angivne forudsætninger for medlemskab af skolekredsen.

Stk. 3. Eventuelle gaver fra medlemmerne giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser

Stk. 4. Medlemskab af skolekredsen giver ret til ved fremmøde på skolekredsmødet at afgive stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Nye medlemmer af skolekredsen skal have været medlem i en måned for at opnå stemmeret ved skolekredsmødet og for at være valgbare til skolebestyrelsen.

Stk. 5. Ordinært skolekredsmøde afholdes på skolen hvert år inden udgangen af april. Mødedatoen meddeles skolekredsens medlemmer senest 4 uger før denne. Bestyrelsen indkalder skriftligt skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Stk. 6. På det ordinære skolekredsmøde vælges 2 medlemmer til skolens bestyrelse samt 1 suppleant.

Stk. 7. Sammen med indkaldelsen til ordinært skolekredsmøde sendes dagsorden, der mindst skal indeholde:

 1. Indledning og fællesbøn.
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Skolebestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af sidste regnskabsårs reviderede regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 suppleant
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære skolekredsmøde, herunder evt. kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

Stk. 8. Ekstraordinært skolekredsmøde afholdes, hvis bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinært skolekredsmøde skal afholdes, såfremt 4 bestyrelsesmedlemmer eller mindst en tredjedel af skolekredsens medlemmer fremsætter krav herom. Dagsorden skal fremsendes sammen med indkaldelsen 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 9. Beslutninger på skolekredsmødet træffes ved almindelig stemmeflertal. Skolekredsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte med undtagelse af beslutninger vedr. vedtægtsændringer og skolens nedlæggelse jf. §§ 11 og 12. Afstemninger foretages skriftligt.

Stk. 10. Over det på skolekredsmødet passerede tages der referat, der tilstilles skolekredsens medlemmer snarest muligt efter mødets afholdelse. Referatet underskrives af mødets dirigent.

§ 6 Skolens drift
Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne efter “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og ved eventuelle gavebidrag.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til kapital til i mødegåelse af fremtidige års underskud og i øvrigt til bedste for skolen fx til forbedringer af undervisningsmaterialer, til byggeforanstaltninger og lignende.

Stk. 4. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

§ 7 Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst de 5 skal være medlemmer af skolekredsen. Mindst to medlemmer skal være forældre til børn på skolen. Bestyrelsens medlemmer vælges således:

 • 2 medlemmer vælges af og blandt forældrene ved det ordinære forældrekredsmøde efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Valgperioden er 2 år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted.
 • 3 medlemmer er selvsupplerende, og vælger i fællesskab deres efterfølgere efter samråd med den øvrige bestyrelse. Valgperioden er 3 år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted.
 • 2 medlemmer vælges af skolekredsen på det ordinære skolekredsmøde. Valgperioden er 2 år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Forældrene skal have mulighed for at vælge mindst en suppleant. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal kravet om mindst to forældrerepræsentanter i bestyrelsen fortsat opfyldes. Endvidere kan et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. De forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer er bundet af skolens vedtægtsbestemte formål. Et bestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden, dog udtræder et medlem med øjeblikkelig varsel, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbestemmelserne for at være medlem af bestyrelsen. Såfremt den valgte suppleant ikke kan indtræde i bestyrelsen, vælges eller udpeges et nyt bestyrelsesmedlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 4 Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jævnfør “Lov om ligestilling af kvinder og mænd.”

Stk. 5. Skolens leder, andre ansatte ved skolen samt disses ægtefæller og familie i lige linie kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, såfremt de er forældre til børn på skolen.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler, for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 7. Skolens leder, viceleder samt en repræsentant for de ansatte deltager normalt i bestyrelsens ordinære møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolelederen, vicelederen eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere skolelederens, vicelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

§8 Bestyrelsens opgaver
Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisnings-ministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i “lov om friskoler og private grund-skoler m.v.”. Skolens leder har over for Undervisningsministeriet og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene, størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen og størrelsen af det kontingent, der betales for medlemskab af skolekredsen, samt træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om et hvert andet overordnet spørgsmål, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn med skolen.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af de to forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. I samråd med skolelederen ansætter og afskediger bestyrelsen lærere og andet fastansat personale til skolen.

 1. Spørgsmål angående ansættelse og eventuel afskedigelse af skolelederen afgøres af skolebestyrelsen med 5/7 majoritet.
 2. Skolelederen er ansvarlig over for skolebestyrelsen i alle sine dispositioner.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger revisor og bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt efter gældende regler.

Stk. 7. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 8. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Årsrapporten skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie grundskoler. Årsrapportens udarbejdelse, revision og afslutning skal være afsluttet senest den 31. marts. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetsbetingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever samt fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol.

Bestyrelsen kan også tillægge retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§9 Bestyrelsens arbejde
Stk. 1. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter selv sin forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Denne optages som bilag til vedtægterne. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 2. Formanden indkalder mødedeltagere til bestyrelsens møder og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem, samt den eller de tilsynsførende, er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer og skolens leder samt andre ansatte ved skolen.

Stk. 4 Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin mindretalsmening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

§10 Tegningsret
Stk. 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Stk. 2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 5/7 af bestyrelsens medlemmer.

§11 Vedtægtsændring
Stk. 1. Vedtægternes §§ 2 og 3 samt § 11 stk. 1 kan kun ændres, hvis der enstemmighed og fuldtallig fremmøde i bestyrelsen.

Stk. 2. Øvrige ændringer kan ske, når bestyrelsens medlemmer ved fuldtallig fremmøde godkender det ved to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med 5/7 majoritet.

§12 Nedlæggelse
Stk. 1. Såfremt det viser sig umuligt at drive skolen i overensstemmelse med vedtægternes §§ 2 og 3 eller det økonomisk viser sig uforsvarligt at drive skolen videre, skal den nedlægges.

Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse træffes af bestyrelsen med 5/7 majoritet på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder. I tidsrummet mellem de 2 bestyrelsesmøder skal skolekredsens medlemmer indkaldes til skolekredsmøde med mindst 20 dages varsel. Bestyrelsens beslutning om at nedlægge skolen forelægges skolekredsen til høring.

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen umiddelbart herefter at orientere forældrekredsen om beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Ministeriet skal ligeledes orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 5. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 7. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til kristne friskoler, der støttes gennem “Lov om friskoler og private grundskoler mv.” Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

§13 Godkendelse
Stk. 1. Skolens vedtægt samt vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

Således vedtaget af skolens bestyrelse den 1. november 2007

Hans Erik Sørensen, formand
Sonja Grønbæk, næstformand
Peter Birkbak-Madsen, sekretær
Søren Toft, kasserer
Claus Bjørn Nielsen

Således godkendt i Undervisningsministeriet