esajasskolen hvidovre kristne friskole privatskole

Her kan du læse vedtægterne for Esajasskolen:

 

Vedtægter for den selvejende institution Esajasskolen – Hvidovre Kristne Friskole

 • §1 Hjemsted

  Esajasskolen – Hvidovre Kristne Friskole er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden.
  Skolen er oprettet den 1. august 1980 af en kreds af kristne forældre.

 • §2 Grundlag

  Stk. 1. Skolen udøver sin frie skolevirksomhed på den evangelisk-lutherske bekendelse og er af den overbevisning, at Bibelen er troværdig, fordi den er inspireret af Gud. Bibelen er således grundlaget for kristentro, -lære, og -liv.

Stk. 2. Livs- og menneskesyn

Vi ser hvert menneske som skabt af Gud med uendelig stor værdi.

Mennesket har mange muligheder, men er også fejlbarligt og begrænset.

Mennesket er skabt til fællesskab med andre i respekt og næstekærlighed.

Stk. 3. Undervisning og kristen formidling

Skolens undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves af folkeskolen. Derudover er det skolens ønske, at børnene skal have et solidt kendskab til Bibelens kernebudskab gennem kristendomsundervisningen, samlinger, samtaler mm.

Til samlingerne vil eleverne møde bibelfortællinger, som beretter om en levende og skabende Gud og evangeliet om Guds kærlighed til alle mennesker gennem sin søn Jesus Kristus.

Undervisningen og formidlingen sker i en atmosfære af frihed, åbenhed og respekt for den enkelte.

 • §3 Formål

  Stk.1. Esajasskolens formål er at drive kristen friskole i henhold til den til enhver tid gældende bestemmelse om frie og private grundskoler.

Stk.2. Esajasskolens formål er kendetegnet ved:

Værdier; sådan at Esajasskolen fastholder det kristne livs- og menneskesyn og viser eleverne Bibelens gode og frelsende budskab som fundamentet for livet.

Faglighed; sådan at eleverne får fagligt kvalificeret undervisning i et godt og nærværende læringsmiljø.

Dannelse; sådan at eleverne dannes og opdrages til ansvar og medfølelse for sig selv og andre samt opøves i evnen til selvstændig vurdering og ansvarlig stillingtagen til spørgsmål, de møder i livet.

Stk. 3. Esajasskolen ønsker, at eleverne udrustes til at møde alle livets forhold bedst muligt. Esajasskolen ønsker igennem hele sit virke at forberede eleverne til i en globaliseret verden at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder åndsfrihed, ligestilling og ligeværd mellem kønnene.

Stk. 4. Skolens kultur vil være præget af:

 • Hensyn til fællesskabet
 • Respekt for opstillede normer og krav
 • Tryghed og disciplin
 • Fri og utvungen mulighed for at tilegne sig den kristne tro
 • Forældresamarbejde
 • Voksne med holdninger
 • Næstekærlighed og tilgivelse
 • §4 Forældrekreds

  Stk. 1. Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældre til børn på skolen skal være indforståede med, at skolen drives på dens vedtægtsmæssige grundlag og formål, således som det er beskrevet i §2 og §3. Forældrenes rettigheder, jf. Lov om friskoler og private grundskoler m.v., tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.

  Stk. 2. Skolen ønsker et tæt samarbejde med forældrene. Skolebestyrelsen, ledelsen, lærerne og forældrekredsen skal ved regelmæssige møder drøfte skolens anliggender. Skolen tager initiativ til afholdelse af forældremøder, dels for de enkelte klassers forældre og dels for alle skolens forældre.

  Stk. 3. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Stk. 4. Forældrekredsen vælger efter den til enhver tid gældende lovgivning en person som tilsynsførende til at føre tilsyn iht. Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

  Stk. 5. Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om, hvorvidt undervisningen i fagene står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Stk. 6. Ordinært møde i forældrekredsen afholdes på skolen hvert år inden udgangen af juni. Mødedatoen meddeles forældrene senest fire uger før denne. Bestyrelsen indkalder skriftligt forældrekredsen med mindst 14 dages varsel.

  Stk. 7. På det ordinære forældrekredsmøde vælges af og blandt forældrene to medlemmer til skolens bestyrelse.

  Stk. 8. Sammen med indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde sendes dagsorden, der mindst skal indeholde:

 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleant
 • Valg af tilsynsførende
 • Eventuelt

Valghandlingerne foregår efter de retningslinjer, der er gældende for valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler.

Stk. 9. Beslutninger på forældrekredsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Der kan ved valg af de to forældrerepræsentanter og ved valg af den tilsynsførende gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med.

Stk. 10. Der tages referat af forældrekredsmødet. Dette underskrives efterfølgende af dirigenten og betragtes herefter som godkendt. Dirigenten afleverer senest 14 dage efter mødet et referat til skolelederen, som derefter offentliggør referatet i forældrekredsen.

 • §5 Skolekreds

  Stk. 1. Skolekredsen er åben for forældre og andre, som føler sig knyttet til skolen. Medlemskab af skolekredsen forudsætter, at man personligt er i overensstemmelse med skolens grundlag og formål, således som det er beskrevet i §2 og §3.
  Skolebestyrelsen godkender optagelse af medlemmer i skolekredsen.

  Stk. 2. Medlemskab af skolekredsen kan ophæves af bestyrelsen, hvis medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller ikke længere opfylder de angivne forudsætninger for medlemskab af skolekredsen.

  Stk. 3. Eventuelle gaver fra medlemmerne giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

  Stk. 4. Medlemskab af skolekredsen giver ret til ved fremmøde på skolekredsmødet at afgive stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  Nye medlemmer af skolekredsen skal have været medlem i en måned for at opnå stemmeret ved skolekredsmødet og for at være valgbare til skolens bestyrelse.

  Stk. 5. Ordinært skolekredsmøde afholdes på skolen hvert år inden udgangen af april. Mødedatoen meddeles skolekredsens medlemmer senest fire uger før denne. Bestyrelsen indkalder skriftligt skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

  Stk. 6. På det ordinære skolekredsmøde vælges to medlemmer til skolens bestyrelse samt én suppleant.

  Stk. 7. Sammen med indkaldelsen til ordinært skolekredsmøde sendes dagsorden, der mindst skal indeholde:

 1. Indledning og bøn.
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Skolebestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af sidste regnskabsårs reviderede regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 1 suppleant
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære skolekredsmøde, herunder evt. kandidater, som ønskes opstillet til bestyrelsen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest tre uger før mødets afholdelse.

Stk. 8. Ekstraordinært skolekredsmøde afholdes, hvis bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinært skolekredsmøde skal afholdes, såfremt fire bestyrelsesmedlemmer eller mindst en tredjedel af skolekredsens medlemmer fremsætter krav herom. Dagsorden skal fremsendes sammen med indkaldelsen mindst 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 9. Beslutninger på skolekredsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Skolekredsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Afstemninger kan foretages skriftligt.

Stk. 10. Der tages referat af skolekredsmødet. Referatet sendes ud til skolekredsens medlemmer snarest muligt efter mødets afholdelse. Referatet underskrives af mødets dirigent.

 • §6 Skolens drift

  Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne efter Lov om friskoler og private grundskoler m.v. og ved eventuelle gavebidrag.

  Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue, udbytte af nogen art eller indflydelse på skolens drift og undervisning.

  Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til kapital til imødegåelse af fremtidige års underskud og i øvrigt til bedste for skolen, fx. til forbedringer af undervisningsmaterialer, til byggeforanstaltninger og lignende.

  Stk. 4. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

 • §7 Bestyrelsens sammensætning

  Stk. 1. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf mindst de fem skal være medlemmer af skolekredsen. Mindst to medlemmer skal være forældre til børn på skolen. Bestyrelsens medlemmer vælges således:

 • To medlemmer vælges af og blandt forældrene ved det ordinære forældrekredsmøde efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Valgperioden er to år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted.
 • To medlemmer vælges af skolekredsen på det ordinære skolekredsmøde. Valgperioden er to år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted.
 • Tre medlemmer er selvsupplerende og vælger i fællesskab deres efterfølgere efter samråd med den øvrige bestyrelse. Valgperioden er tre år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Forældrene skal have mulighed for at vælge mindst en suppleant. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal kravet om mindst to forældrerepræsentanter i bestyrelsen fortsat opfyldes. Endvidere kan et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. De forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer er bundet af skolens vedtægtsbestemte formål. Et bestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden, dog udtræder et medlem med øjeblikkelig virkning, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbestemmelserne for at være medlem af bestyrelsen (jf. stk. 5). Såfremt den valgte suppleant ikke kan indtræde i bestyrelsen, vælges eller udpeges et nyt bestyrelsesmedlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 4 Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 5. Skolens leder, andre ansatte ved skolen samt disses ægtefæller og familie i lige linje kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, såfremt de er forældre til børn på skolen.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution eller lignende, som har valgt eller udpeget dem.

Stk. 8. Skolens leder, øvrige ledelse samt en repræsentant for de ansatte deltager normalt i bestyrelsens ordinære møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører enkelte i ledelsen eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere skolelederens, den øvrige ledelses, eller repræsentantens mødedeltagelse.

 • §8 Bestyrelsens opgaver

  Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er over for undervisningsministeren ansvarlig for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Skolens leder har over for Undervisningsministeriet og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

  Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene, størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen og størrelsen af det kontingent, der betales for medlemskab af skolekredsen samt træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

  Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en tilsynsførende.

  Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af de to forældrerepræsentanter til bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder med 5/7 majoritet. Skolelederen er ansvarlig over for skolebestyrelsen i alle sine dispositioner. I samråd med skolelederen ansætter og afskediger bestyrelsen den øvrige ledelse, lærere og andet fastansat personale.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger revisor, og bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt efter gældende regler.

Stk. 7. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 8. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Årsrapporten skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie grundskoler. Årsrapportens udarbejdelse, revision og afslutning skal være afsluttet senest den 31. marts. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetsbetingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever samt fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol.
Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 • §9 Bestyrelsens arbejde

  Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter forretningsordenen, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Denne optages som bilag til vedtægterne. Ved formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

  Stk. 2. Formanden indkalder til bestyrelsens møder og udsender dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder samt andre ansatte ved skolen.

Stk. 4 Bestyrelsen skal føre referat over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin mindretalsmening til referat. Referatet skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i referatet.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

 • §10 Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Stk. 2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 5/7 af bestyrelsens medlemmer.

 • §11 Vedtægtsændringer

  Stk. 1. Vedtægternes § 2 og § 3 samt § 11 stk. 1 kan kun ændres, hvis der er enstemmighed og fuldtalligt fremmøde i bestyrelsen.

  Stk. 2. Øvrige ændringer kan ske, når bestyrelsens medlemmer ved fuldtalligt fremmøde godkender dette ved to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med 5/7 majoritet.

 

 • §12 Nedlæggelse
  Stk. 1. Såfremt det viser sig umuligt at drive skolen i overensstemmelse med vedtægternes § 2 og § 3, eller det økonomisk viser sig uforsvarligt at drive skolen videre, skal den nedlægges.

Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse træffes af bestyrelsen med 5/7 majoritet på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. I tidsrummet mellem de to bestyrelsesmøder skal skolekredsens medlemmer indkaldes til skolekredsmøde med mindst 20 dages varsel. Bestyrelsens beslutning om at nedlægge skolen forelægges skolekredsen til høring.

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen umiddelbart herefter at orientere forældrekredsen om beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Ministeriet skal ligeledes orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 5. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 7. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til kristne friskoler, der støttes gennem Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af Grundlovens § 73.

 • §13 Godkendelse

Således vedtaget af skolens bestyrelse den 19. marts 2024

Hanne Dufri Riis, formand
Thomas Nørrelykke Nissen, næstformand
Maria Holm, sekretær
Johannes Møller, kasserer
Signe Munk Larsen

Morten Bach Damm

Christian Schrøder Kaas

Opdateret på hjemmesiden og gældende pr. den 21. marts 2024