Orientering om afgangsprøver

Skolen tilbyder prøver efter Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., kapitel 2, §8a, og er ikke fritaget for nogen prøver. Elever, der går på Esajasskolen skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens 9. klasses prøve (FP9)

 

Obligatoriske fag:

Dansk Mundtlig
Dansk Skriftlig fremstilling med adgang til internettet, retskrivning og læsning

 

Matematik Skriftlig prøve med og uden hjælpemidler
Engelsk

 

Mundtlig

 

Naturfag Mundtlig

 

Desuden udtrækkes et af følgende naturvidenskabelige fag til prøve:

Biologi Skriftlig
Geografi Skriftlig
Matematik Mundtlig
Idræt Mundtlig og praktisk
Fysik/kemi Skriftlig

 

Og et af følgende humanistiske fag til prøve:

Engelsk Skriftlig
Tysk Skriftlig
Tysk Mundtlig
Kristendom Mundtlig
Historie Mundtlig
Samfundsfag Mundtlig

 

Særlige prøvevilkår

Hvis du har psykiske eller fysiske funktionsnedsættelse eller andre specifikke vanskeligheder, vil du få tilbudt særlige prøvevilkår, som kan ligestille dig med andre i prøvesituationen. Det vil være en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens niveau.
Det er skolens leder, der beslutter, hvilke tilbud du skal have. Dette vil ske efter en indstilling fra klasselærer i samråd med dig, dine forældre, faglærere og PPR.

Vurderer skolens leder, efter indstillingerne at du ikke kan aflægge prøven på “særlige vilkår” kan der ske en fritagelse fra et eller flere fag. I så fald skal der ske en alternativ evaluering af faget.