PERSONDATALOVEN

Privatliv- og databeskyttelse

Hvidovre kristne friskole, Esajasskolen (CVR-nr. 62 09 26 10) beliggende i Hvidovre kommune, er en kristen friskole grundlagt af forældre i 1979 på det evangeliske lutherske grundlag jf. skolens vedtægter, som er tilgængelige på skolens hjemmeside.

Jf. Persondataloven skal vi oplyse om, at Esajasskolen er databehandler og vi behandler personoplysninger, som er nødvendige for at kunne håndtere din henvendelse i forbindelse med et samarbejde eller en direkte tilknytning til skolen.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU – Databeskyttelsesforordningen. Esajasskolen har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Vi finder, at det er vigtigt, gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede, at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration – herunder også i behandlingen af personoplysninger for elever, forældre, medarbejdere og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller, hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Esajasskolens dataansvarlige er:

Mark Lindberg-Christensen, skoleleder
Esajasskolen, Kirkegade 14-18, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 75 33 93
E-mail: mlc@esajasskolen.dk

Elever og forældre

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole i henhold til friskoleloven og dertil hørende regler.

Når der ansøges om optagelse på Esajasskolen, sker det på blanketten Ansøgning om skolestart på Esajasskolen. Oplysningerne er: navne, adresse(r), CPR-nr. og forældres telefonnr. og mailadresse og evt. oplysning om søskende og evt. begrundelsen for valg af skolen. Her får vi de elev- og forældreoplysninger, vi har brug for i forbindelse med, at et barn indskrives på skolens venteliste. Forud for elevoptagelse på skolen bliver barnet med forældre indkaldt til en gensidig uforpligtende samtale. Hvis samtalen ender med, at barnet optages, udfyldes blanketterne: 1) Samtykkeerklæring, bilag til stamkort og 2) Samtykke til at offentliggøre billeder, og videoer på diverse medier samt registrering af helbredsoplysninger.

I hovedsagen behandler vi alene almindelige personfølsomme oplysninger, men i enkelte tilfælde behandler vi også særligt personfølsomme oplysninger (helbredsoplysninger eller i forbindelse med at der etableres et samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning o.lign) om barnet. I disse tilfælde indhenter vi særskilt jeres konkrete samtykke hertil.

Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender de personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Vi videregiver dog oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom uden yderligere samtykke.

For yderligere information om, hvilke oplysninger Esajasskolen behandler omkring elever eller elevansøgninger, databehandleraftaler henvises til: Fortegnelsesarket ELEV, som kan hentes her på siden. 

Ansatte eller ansøgere

Hvis du er ansat, eller søger om ansættelse på Esajasskolen, behandler vi personfølsomme oplysninger i det omfang vi finder det nødvendigt, for at kunne administrere et ansættelsesforhold eller etablere et ansættelsesforhold.

For ansøgere som ikke kommer i betragtning hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 mdr.

For yderligere oplysninger om Esajasskolens behandlingsaktiviteter omkring ansatte eller ansøgninger samt databehandleraftaler henvises til fortegnelsesarket Ansatte, som kan hentes her på siden.

Øvrige interessegrupper

Hvis relationen til Esajasskolen kræver, at vi har personoplysninger på dig, behandler vi personoplysninger i det omfang, vi finder det nødvendigt, for at kunne administrere relationen.

For yderligere information om, hvilke oplysninger Esajasskolen behandler omkring øvrige interessegrupper, samt databehandleraftaler henvises til fortegnelsesarket Øvrige, som kan hentes her på siden.

Databehandleraftaler

Esajasskolen gør brug af andre leverandører og hvor det er påkrævet, forefindes Databehandleraftaler. Der henvises til fortegnelsesarket Databehandler, som kan hentes her på siden.

Generel oplysning

De kategorier af personoplysninger, som Esajasskolen behandler
Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, telefonnr. o.lign.

Hvis vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, især med hensyn til helbredsoplysninger, PPR eller andre tiltag i forhold til at forbedre elevens skolegang, så indhentes forudgående samtykkeerklæring.

Derimod registrerer vi i udgangspunktet ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit barns skolegang på Esajasskolen og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER: samtykke, indsigt, slettepolitik og klagemuligheder

Esajasskolen har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Esajasskolen videregiver ingen oplysninger om samtykkegiver til andre, medmindre vi ifølge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet inden 6 mdr., eller når vi ikke længere har et formål med at behandle dem. Oplysninger i personlig mappe udleveres når din tilknytning til Esajasskolen ikke længere påkræver, at vi har oplysningerne, eller senest 6 mdr. derefter.

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre medarbejdere eller elever på Esajasskolen.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten, skal du rette henvendelse til skolens dataansvarlige jf. tidligere info.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs, kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

Dit samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Esajasskolen behandler de personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere din tilknytning til Esajasskolen, dit samarbejde med Esajasskolen om projekter eller på anden måde kommunikere med os om spørgsmål, som har relation til Esajasskolen og vores arbejde, kan det betyde, at du ikke kan opretholde din tilknytning eller, at vores samarbejde må ophøre. Dette gælder både elever og ansatte.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, hvis du finder Esajasskolens behandling af dine personoplysninger ukorrekte.