Antimobbestrategi på Esajasskolen

Mobning

  • er en eller gentagne krænkende handlinger, der overskrider den enkeltes grænser
  • indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet
  • er et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer
  • kan komme til udtryk på mange måder, fx ved at ydmyge, sprede rygter, forfølge, holde udenfor, bruge fysisk eller psykisk vold. Kan være direkte eller fx gennem brug af elektroniske medier.

Forebyggelse

Der arbejdes forebyggende mod mobning i de enkelte klasser i hele skoleforløbet, hvor klassens trivsel regelmæssigt tages op.
Der udarbejdes klassesamværsregler i samarbejde mellem elever og klasselærer i alle klasser.
Når der opstår konflikter eller uoverensstemmelser mellem eleverne, bearbejdes sådanne situationer med børnene for at undgå gentagelser.
Der er udarbejdet en social læringsplan for, hvilke emner der tages op på de enkelte klassetrin.

Når mobning konstateres

Alle involverede parter, ofre, mobbere, kammerater, forældre, pædagoger, lærere samt skolens ledelse, har et ansvar for at få stoppet mobning hurtigst muligt. Det betyder at hver enkelt der er vidende om at mobning finder sted, skal rette henvendelse til klasselæreren, som evt. inddrager skolens leder. Problemet vil umiddelbart herefter blive afdækket gennem samtaler med de involverede parter. Skolens leder orienteres om situationen.

Når problemet er afdækket, tages der omgående kontakt til de involverede elevers forældre, og der aftales, hvordan problemet kan løses. Sædvanligvis vil det ske ved, at de involverede elever med forældre indkaldes til et møde med deltagelse af klasselæreren, klassens kontaktpædagog (0.-3. kl.) og evt. skolens leder. En løsning udarbejdes i fællesskab.

Klasselæreren og evt. skolens leder følger op for at sikre en blivende løsning. Dette sker bl.a. gennem samtaler med de involverede parter. Desuden arbejdes med hele klassen for at sikre et godt og mobbefrit miljø i klassen. Skolens specialcenter samt evt. psykolog og resursepersoner fra PPR kan inddrages i arbejdet.

I tilfæde hvor antimobbestrategien ikke har haft den ønskede effekt vurderer skolens leder i samråd med klasselæreren konsekvenserne heraf. Eksempelvis iværksættelse af handleplan for enkeltelever eller opsigelse af samarbejdet.

Klasselæreren fører logbog over forløbet, med kopi til skolens leder, fra det tidspunkt mobningen er konstateret.

Se gode råd til, hvordan du som forælder kan være med til at skabe trivsel og forebygge mobning

Skolen arbejder i skoleåret 2021-2022 med en trivselsplan for hele skolen, herunder revidering af skolens antimobbestrategi, herunder strategi mod digital mobning. I arbejdet indgår materiale fra Red Barnet https://redbarnet.dk/skole/faellesskab-og-trivsel/dropmob/.

I vores nuværende arbejde mod digital mobning indgår materiale fra Center for Digital Dannelse